Ares

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa .

Chương mới nhất: 207 - Đang tiến hànhTrong thời đại của các chiến binh La Mã, Ares, Micheal và Baroona, ba chiến binh với quá khứ bí ẩn và kỹ năng tuyệt hảo, đã gặp nhau trong khi tham gia vào đội lính đánh thuê. Họ lập thành một đội và những trận chiến nảy lửa của họ và kẻ thù bắt đầu từ đây…

 


Ares manga in english

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ares 207 27.04.2016 Ares 206 27.04.2016 Ares 205 27.04.2016 Ares 204 27.04.2016 Ares 203 27.04.2016 Ares 202 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 201 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 200 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 199 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 198 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 197 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 196 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 195 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 194 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 193 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 192 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 191 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 190 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 189 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 188 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 187 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 186 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 185 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 184 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 183 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 182 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 181 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 180 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 179 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 178 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 177 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 176 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 175 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 174 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 173 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 172 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 171 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 170 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 169 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 168 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 167 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 166 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 165 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 164 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 163 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 162 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 161 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 160 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 159 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 158 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 157 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 156 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 155 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 154 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 153 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 152 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 151 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 150 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 149 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 148 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 147 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 146 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 145 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 144 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 143 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 142 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 141 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 140 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 139 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 138 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 137 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 136 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 135 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 134 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 133 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 132 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 131 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 130 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 129 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 128 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 127 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 126 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 125 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 124 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 123 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 122 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 121 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 120 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 119 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 118 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 117 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 116 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 115 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 114 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 113 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 112 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 111 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 110 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 109 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 108 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 107 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 106 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 105 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 104 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 103 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 102 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 101 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 100 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 99 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 98 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 97 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 96 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 95 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 94 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 93 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 92 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 91 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 90 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 89 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 88 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 87 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 86 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 85 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 84 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 83 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 82 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 81 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 80 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 79 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 78 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 77 [S.We] Group 16.09.2013 Ares 76 truongton.net 16.09.2013 Ares 75 truongton.net 16.09.2013 Ares 74 truongton.net 16.09.2013 Ares 73 truongton.net 16.09.2013 Ares 72 truongton.net 16.09.2013 Ares 71 truongton.net 16.09.2013 Ares 70 truongton.net 16.09.2013 Ares 69 truongton.net 16.09.2013 Ares 68 truongton.net 16.09.2013 Ares 67 truongton.net 16.09.2013 Ares 66 truongton.net 16.09.2013 Ares 65 truongton.net 16.09.2013 Ares 64 truongton.net 16.09.2013 Ares 63 truongton.net 16.09.2013 Ares 62 truongton.net 16.09.2013 Ares 61 truongton.net 16.09.2013 Ares 60 truongton.net 16.09.2013 Ares 59 truongton.net 16.09.2013 Ares 58 truongton.net 16.09.2013 Ares 57 truongton.net 16.09.2013 Ares 56 truongton.net 16.09.2013 Ares 55 truongton.net 16.09.2013 Ares 54 truongton.net 16.09.2013 Ares 53 truongton.net 16.09.2013 Ares 52 truongton.net 16.09.2013 Ares 51 truongton.net 16.09.2013 Ares 50 truongton.net 16.09.2013 Ares 49 truongton.net 16.09.2013 Ares 48 truongton.net 16.09.2013 Ares 47 truongton.net 16.09.2013 Ares 46 truongton.net 16.09.2013 Ares 45 truongton.net 16.09.2013 Ares 44 truongton.net 16.09.2013 Ares 43 truongton.net 16.09.2013 Ares 42 truongton.net 16.09.2013 Ares 41 truongton.net 16.09.2013 Ares 40 truongton.net 16.09.2013 Ares 39 truongton.net 16.09.2013 Ares 38 truongton.net 16.09.2013 Ares 37 truongton.net 16.09.2013 Ares 36 truongton.net 16.09.2013 Ares 35 truongton.net 16.09.2013 Ares 34 truongton.net 16.09.2013 Ares 33 truongton.net 16.09.2013 Ares 32 truongton.net 16.09.2013 Ares 31 truongton.net 16.09.2013 Ares 30 truongton.net 16.09.2013 Ares 29 truongton.net 16.09.2013 Ares 28 truongton.net 16.09.2013 Ares 27 truongton.net 16.09.2013 Ares 26 truongton.net 16.09.2013 Ares 25 truongton.net 16.09.2013 Ares 24 truongton.net 16.09.2013 Ares 23 truongton.net 16.09.2013 Ares 22 truongton.net 16.09.2013 Ares 21 truongton.net 16.09.2013 Ares 20 truongton.net 16.09.2013 Ares 19 truongton.net 16.09.2013 Ares 18 truongton.net 16.09.2013 Ares 17 truongton.net 16.09.2013 Ares 16 truongton.net 16.09.2013 Ares 15 truongton.net 16.09.2013 Ares 14 truongton.net 16.09.2013 Ares 13 truongton.net 16.09.2013 Ares 12 truongton.net 16.09.2013 Ares 11 truongton.net 16.09.2013 Ares 10 truongton.net 16.09.2013 Ares 9 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 8 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 7 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 6 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 5 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 4 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 3 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 2 thienduongmanga.com 16.09.2013 Ares 1 thienduongmanga.com 16.09.2013