Chí Tôn Thần Ma

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 116 - Đang tiến hànhDám xem thường ta, hết thảy chụp chết! Dám động ca nữ nhân, đều đã ngủ say! Thần võ đại lục, giương võ kính thần, nhất đại thiên kiêu, Võ Thánh trùng sinh, Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo, quyền lay trời, chân đạp thiên kiêu, tuyệt thế Thiên Đế, vạn pháp thành không. Võ Thánh Lăng Phong, bởi vì uống trộm Thái Nhất Chân Thủy, khổ cực trùng sinh phế vật chi thân, lại bằng vào thần thủy, vài năm khổ tu, cuối cùng thành sử thượng mạnh nhất luyện đan sưTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chí Tôn Thần Ma 116 23.04.2020 Chí Tôn Thần Ma 115 12.04.2020 Chí Tôn Thần Ma 114 27.03.2020 Chí Tôn Thần Ma 113 25.03.2020 Chí Tôn Thần Ma 112 18.02.2020 Chí Tôn Thần Ma 111 6.02.2020 Chí Tôn Thần Ma 110 23.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 109 21.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 108 19.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 108 20.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 107 6.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 106 4.01.2020 Chí Tôn Thần Ma 105 22.12.2019 Chí Tôn Thần Ma 104 20.12.2019 Chí Tôn Thần Ma 103 18.12.2019 Chí Tôn Thần Ma 101 15.12.2019 Chí Tôn Thần Ma 100 12.12.2019 Chí Tôn Thần Ma 99 7.11.2019 Chí Tôn Thần Ma 96 30.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 95 28.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 94 26.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 93 24.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 92 22.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 91 18.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 91 20.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 90 18.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 89 16.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 87 13.10.2019 Chí Tôn Thần Ma 86 4.09.2019 Chí Tôn Thần Ma 85 4.09.2019 Chí Tôn Thần Ma 57 14.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 56 12.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 55 10.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 54 9.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 53 8.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 52 6.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 51 4.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 50 2.08.2019 Chí Tôn Thần Ma 49 31.07.2019 Chí Tôn Thần Ma 47 27.07.2019 Chí Tôn Thần Ma 46 25.07.2019 Chí Tôn Thần Ma 44 13.05.2019 Chí Tôn Thần Ma 43 10.05.2019 Chí Tôn Thần Ma 42 9.05.2019 Chí Tôn Thần Ma 41 6.05.2019 Chí Tôn Thần Ma 40 30.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 39 28.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 38 26.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 37 24.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 36 22.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 35 21.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 34 19.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 33 17.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 32 15.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 31 13.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 30 11.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 29 9.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 28 7.04.2019 Chí Tôn Thần Ma 27 11.03.2019 Chí Tôn Thần Ma 25 7.03.2019 Chí Tôn Thần Ma 24 5.03.2019 Chí Tôn Thần Ma 23 3.03.2019 Chí Tôn Thần Ma 20 23.02.2019 Chí Tôn Thần Ma 19 21.02.2019 Chí Tôn Thần Ma 16 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 15 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 14 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 13 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 12 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 11 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 10 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 9 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 8 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 7 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 6 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 5 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 4 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 3 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 2 23.01.2019 Chí Tôn Thần Ma 1 23.01.2019