Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 225 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 225 23.09.2018 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 205 30.06.2018 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 203 11.03.2018 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 138 Lạc Nguyệt 5.04.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 137 Lạc Nguyệt 5.04.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 136 Lạc Nguyệt 5.04.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 135 Lạc Nguyệt 5.04.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 134 Lạc Nguyệt 22.03.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 133 Lạc Nguyệt 22.03.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 132 Lạc Nguyệt 22.03.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 130 25.02.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 129 25.02.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 128 25.02.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 127 2.02.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 126 2.02.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 125 27.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 124 25.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 123 23.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 122 23.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 121 19.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 120 17.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 119 15.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 117 11.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 116 9.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 115 7.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 114 5.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 113 3.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 112 1.01.2017 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 111 30.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 109 28.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 108 24.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 107 22.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 105-106 20.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 104 18.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 103 16.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 102 14.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 101 12.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 100 10.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 99 8.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 98 6.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 97 4.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 96 2.12.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 94 28.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 93 26.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 92 24.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 91 24.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 90 20.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 89 14.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 86 12.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 85 10.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 84 8.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 83 6.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 83 7.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 82 4.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 80 30.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 79 28.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 78 26.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 77 24.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 76 22.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 75 20.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 74 20.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 73 20.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 72 15.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 71 14.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 70 13.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 69 11.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 68 9.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 67 7.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 66 5.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 65 3.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 64 1.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 63 1.10.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 62 27.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 61 25.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 61 22.11.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 60 23.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 59 21.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 58 19.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 57 17.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 56 16.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 55 16.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 54 16.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 53 16.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 52 7.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 51 7.09.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 50 30.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 49 29.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 48 29.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 47 29.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 46 26.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 45 26.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 44 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 43 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 42 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 41 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 40 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 39 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 38 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 37 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 36 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 35 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 34 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 33 24.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 32 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 31 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 30 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 29 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 28 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 27 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 26 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 25 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 23 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 22 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 21 8.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 20 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 19 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 18 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 17 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 16 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 15 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 14 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 13 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 12 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 11 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 10 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 9 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 8 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 7 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 6 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 5 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 4 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 3 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 2 3.08.2016 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối 1 3.08.2016