Fullmetal Alchemist

Tên khác: Giả Kim Thuật, Hagane no Renkinjutsushi

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 47 - Hoàn thành“‘Nhân loại không thể đạt được một cái gì đó mà không có thứ gì để trả lại. Để có được một thứ gì thì cần phải trao đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương.’ Đó là nguyên tắc đầu tiên của quy luật hoán đổi cân bằng của giả kim thuật. Ngày nay, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng đó là sự thật đầu tiên và duy nhất trên thế giới.”


Fullmetal Alchemist manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fullmetal Alchemist 108 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 107 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 106 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 105 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 104 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 103 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 102 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 101 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 100 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 99 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 98 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 97 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 96 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 95 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 94 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 93 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 92 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 91 truongton.net 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 90 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 89 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 88 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 87 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 86 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 85 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 84 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 83 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 82 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 81 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 80 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 79 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 78 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 77 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 76 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 75 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 74 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 73 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 72 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 71 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 70 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 69 Billy the Kid 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 68 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 67 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 66 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 65 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 64 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 63 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 62 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 61 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 60 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 59 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 58 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Fullmetal Alchemist 47 Fallen Angels 6.03.2016 Fullmetal Alchemist 46 Fallen Angels 28.09.2015 Fullmetal Alchemist 45 Fallen Angels 28.09.2015 Fullmetal Alchemist 44 Fallen Angels 20.05.2015 Fullmetal Alchemist 43 Fallen Angels 20.05.2015 Fullmetal Alchemist 42 Fallen Angels 26.01.2015 Fullmetal Alchemist 41 Fallen Angels 4.01.2015 Fullmetal Alchemist 40 Fallen Angels 1.01.2015 Fullmetal Alchemist 39 Fallen Angels 1.01.2015 Fullmetal Alchemist 38 Fallen Angels 23.10.2014 Fullmetal Alchemist 37 Fallen Angels 13.09.2014 Fullmetal Alchemist 36 Fallen Angels 4.09.2014 Fullmetal Alchemist 35 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 34 Fallen Angels 16.08.2014 Fullmetal Alchemist 33 Fallen Angels 10.08.2014 Fullmetal Alchemist 32 Fallen Angels 8.08.2014 Fullmetal Alchemist 31 Fallen Angels 8.08.2014 Fullmetal Alchemist 30 Fallen Angels 6.08.2014 Fullmetal Alchemist 29 Fallen Angels 12.07.2014 Fullmetal Alchemist 29-1 Fallen Angels 13.07.2014 Fullmetal Alchemist 28 Fallen Angels 11.07.2014 Fullmetal Alchemist 27 Fallen Angels 11.07.2014 Fullmetal Alchemist 26 Fallen Angels 11.07.2014 Fullmetal Alchemist 25 Fallen Angels 3.06.2014 Fullmetal Alchemist 24 Fallen Angels 20.05.2014 Fullmetal Alchemist 23 Fallen Angels 29.04.2014 Fullmetal Alchemist 22 Fallen Angels 20.04.2014 Fullmetal Alchemist 21 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 20 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 19 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 18 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 17 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 16 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 15 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 14 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 13 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 12 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 11 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 10 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 9 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 8 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 7 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 6 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 5 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 4 Fallen Angels 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 3 blogtruyen.com 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 2 blogtruyen.com 26.08.2014 Fullmetal Alchemist 1 blogtruyen.com 26.08.2014