God’s Left Hand, Devil’s Right Hand

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Fantasy , Horror , Mystery , Supernatural .

Chương mới nhất: 77 - Đang tiến hànhMột tuyển tập truyện kinh dị nổi tiếng của Kazuo Umezu, tác giả bộ truyện tranh The Drifting Classrom đã được nhiều bạn đọc Việt Nam biết tới và yêu thích. Hãy đọc để… sợ!! ^^

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng God's Left Hand, Devil's Right Hand 77 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 76 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 75 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 74 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 73 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 72 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 71 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 70 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 69 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 68 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 67 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 66 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 65 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 64 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 63 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 62 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 61 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 60 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 59 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 58 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 57 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 56 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 55 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 54 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 53 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 52 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 51 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 50 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 49 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 48 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 47 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 46 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 45 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 44 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 43 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 42 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 41 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 40 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 39 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 38 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 37 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 36 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 35 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 34 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 33 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 32 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 31 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 30 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 29 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 28 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 27 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 26 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 25 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 24 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 23 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 22 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 21 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 20 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 19 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 18 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 17 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 16 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 15 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 14 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 13 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 12 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 11 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 10 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 9 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 8 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 7 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 6 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 5 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 4 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 3 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 2 HORROR FC 30.09.2013 God's Left Hand, Devil's Right Hand 1 HORROR FC 30.09.2013