Lang Hoàn Thư Viện

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 97 - Đang tiến hànhVương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của “Lang Hoàn Thư Viện”, thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lang Hoàn Thư Viện 97 27.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 96 26.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 95 24.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 94 21.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 93 21.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 92 21.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 91 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 90 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 89 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 88 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 87 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 86 14.04.2020 Lang Hoàn Thư Viện 85 29.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 84 29.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 83 29.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 82 29.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 81 25.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 80 24.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 79 23.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 78 23.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 77 19.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 76 17.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 75 15.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 74 14.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 73 14.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 72 8.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 71 2.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 70 2.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 69 2.03.2020 Lang Hoàn Thư Viện 68 26.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 67 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 66 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 65 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 64 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 63 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 62 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 61 25.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 60 3.02.2020 Lang Hoàn Thư Viện 59 26.09.2019 Lang Hoàn Thư Viện 58 26.09.2019 Lang Hoàn Thư Viện 57 26.09.2019 Lang Hoàn Thư Viện 56 13.08.2019 Lang Hoàn Thư Viện 55 11.08.2019 Lang Hoàn Thư Viện 54 11.08.2019 Lang Hoàn Thư Viện 53 26.09.2019 Lang Hoàn Thư Viện 52 8.04.2019 Lang Hoàn Thư Viện 51 19.03.2019 Lang Hoàn Thư Viện 50 16.03.2019 Lang Hoàn Thư Viện 49 15.03.2019 Lang Hoàn Thư Viện 48 25.02.2019 Lang Hoàn Thư Viện 47 18.02.2019 Lang Hoàn Thư Viện 46 17.02.2019 Lang Hoàn Thư Viện 45 16.02.2019 Lang Hoàn Thư Viện 44 16.02.2019 Lang Hoàn Thư Viện 43 24.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 42 23.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 42 23.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 41 22.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 40 22.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 39 22.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 38 22.01.2019 Lang Hoàn Thư Viện 37 12.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 36 11.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 35 7.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 34 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 33 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 32 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 31 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 30 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 29 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 28 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 27 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 26 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 25 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 24 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 23 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 22 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 21 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 20 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 19 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 18 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 17 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 16 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 15 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 14 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 13 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 12 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 11 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 10 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 9 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 8 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 7 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 6 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 5 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 4 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 3 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 2 6.11.2018 Lang Hoàn Thư Viện 1 6.11.2018