Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Martial Arts .

Chương mới nhất: 51 - Đang tiến hành



Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 51 26.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 50 26.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 49 20.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 48 14.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 47 12.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 46 comicvn.net 7.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 45 comicvn.net 5.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 44 1.07.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 43 comicvn.net 28.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 42 23.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 41 21.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 40 21.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 39 21.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 38 21.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 37 7.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 36 7.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 35 7.06.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 34 26.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 33 26.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 32 26.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 31 26.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 30 26.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 29 comicvn.net 10.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 28 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 27 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 26 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 25 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 24 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 23 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 22 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 21 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 20 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 19 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 18 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 17 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 16 comicvn.net 5.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 15 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 14 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 13 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 12 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 11 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 10 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 9 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 8 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 7 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 6 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 5 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 4 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 3 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 2 comicvn.net 4.05.2017 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 1 comicvn.net 4.05.2017