Luyện Ngục Trọng Sinh

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 109 - Đang tiến hànhNhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Luyện Ngục Trọng Sinh 109 24.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 108 22.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 107 18.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 106 17.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 105 14.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 104 11.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 103 10.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 102 10.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 101 1.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 100 30.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 99 25.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 98 21.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 97 13.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 96 12.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 95 10.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 94 9.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 93 2.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 92 30.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 91 29.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 90 28.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 88 27.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 87 25.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 85 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 84 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 83 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 82 18.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 81 17.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 80 16.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 79 16.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 78 13.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 77 11.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 76 9.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 75 7.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 73 3.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 72 2.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 71 30.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 70 30.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 69 26.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 68 25.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 67 24.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 65 22.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 64 21.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 63 20.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 62 20.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 61 17.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 60 17.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 59 14.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 56 12.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 55 10.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 54 10.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 53 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 52 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 51 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 50 22.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 49 22.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 48 21.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 47 21.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 46 12.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 45 9.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 44 9.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 43 7.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 42 5.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 41 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 40 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 39 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 38 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 37 31.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 37 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 36 30.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 35 29.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 34 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 33 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 32 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 31 A3 Manga 25.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 30 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 29 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 28 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 27 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 26 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 25 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 24 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 23 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 22 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 21 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 20 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 19 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 18 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 17 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 16 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 15 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 14 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 13 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 12 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 11 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 10 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 9 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 8 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 7 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 6 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 5 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 4 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 3 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 2 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 1 A3 Manga 18.04.2017