Mạt Thế Phàm Nhân

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 123 - Đang tiến hànhChâu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mạt Thế Phàm Nhân 123 18.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 122 16.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 121 16.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 120 12.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 119 10.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 118 8.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 117 6.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 116 6.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 115 6.07.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 114 30.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 113 30.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 112 26.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 111 26.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 110 22.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 109 21.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 108 21.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 107 18.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 106 17.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 105 14.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 104 13.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 103 10.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 102 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 101 6.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 100 4.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 99 3.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 98 1.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 97 29.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 96 27.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 94 25.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 93 24.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 92 24.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 91 22.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 90 22.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 89 20.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 88 20.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 87 20.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 86 18.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 85 17.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 84 15.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 83 15.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 82 13.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 81 13.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 80 11.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 79 10.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 78 9.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 77 9.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 76 6.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 75 5.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 74 4.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 73 3.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 72 2.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 71 1.05.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 70 30.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 69 29.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 68 28.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 67 27.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 66 26.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 65 25.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 64 24.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 63 23.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 62 22.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 61 22.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 60 20.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 59 19.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 58 18.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 57 17.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 56 16.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 55 15.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 54 15.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 53 truyentranhtuan.com 14.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 52 13.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 51 12.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 50 10.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 49 9.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 48 8.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 47 7.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 46 6.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 45 5.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 44 3.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 43 2.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 42 1.04.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 41 31.03.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 40 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 39 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 38 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 37 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 36 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 35 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 34 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 33 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 32 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 31 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 30 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 29 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 28 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 27 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 26 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 25 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 24 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 23 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 22 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 21 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 20 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 19 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 18 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 17 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 16 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 15 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 14 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 13 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 12 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 11 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 10 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 9 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 8 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 7 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 6 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 5 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 4 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 3 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 2 8.06.2019 Mạt Thế Phàm Nhân 1 8.06.2019