Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhĐã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư!
Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút…
“Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!” Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: “Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 78 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 77 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 76 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 75 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 74 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 73 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 72 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 71 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 70 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 69 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 68 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 67 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 66 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 65 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 64 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 63 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 62 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 61 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 60 21.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 59 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 58 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 57 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 56 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 55 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 54 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 53 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 52 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 51 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 50 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 49 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 48 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 47 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 46 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 45 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 44 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 43 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 42 20.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 41 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 40 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 39 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 38 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 37 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 36 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 35 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 34 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 33 17.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 32 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 31 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 30 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 29 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 28 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 27 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 26 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 25 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 24 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 23 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 22 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 21 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 20 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 19 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 18 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 17 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 16 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 15 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 14 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 13 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 12 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 11 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 10 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 9 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 8 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 7 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 6 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 5 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 4 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 3 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 2 16.08.2019 Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn 1 16.08.2019