Thần Võ Thiên Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhHái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là… Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Võ Thiên Tôn 45 5.06.2020 Thần Võ Thiên Tôn 44 4.06.2020 Thần Võ Thiên Tôn 43 2.06.2020 Thần Võ Thiên Tôn 42 31.05.2020 Thần Võ Thiên Tôn 41 28.05.2020 Thần Võ Thiên Tôn 40 13.04.2020 Thần Võ Thiên Tôn 39 31.05.2020 Thần Võ Thiên Tôn 38 2.04.2020 Thần Võ Thiên Tôn 37 28.03.2020 Thần Võ Thiên Tôn 36 27.03.2020 Thần Võ Thiên Tôn 35 10.03.2020 Thần Võ Thiên Tôn 34 8.03.2020 Thần Võ Thiên Tôn 34 8.03.2020 Thần Võ Thiên Tôn 33 15.02.2020 Thần Võ Thiên Tôn 32 13.02.2020 Thần Võ Thiên Tôn 31 1.02.2020 Thần Võ Thiên Tôn 30 30.01.2020 Thần Võ Thiên Tôn 29 28.01.2020 Thần Võ Thiên Tôn 26 1.01.2020 Thần Võ Thiên Tôn 25 8.12.2019 Thần Võ Thiên Tôn 24 6.12.2019 Thần Võ Thiên Tôn 20 28.11.2019 Thần Võ Thiên Tôn 19 28.11.2019 Thần Võ Thiên Tôn 18 27.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 17 25.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 16 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 15 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 14 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 13 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 12 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 11 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 10 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 9 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 8 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 7 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 6 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 5 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 4 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 3 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 2 24.10.2019 Thần Võ Thiên Tôn 1 24.10.2019