The Dungeon Master

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhNhân vật chính của chúng ta ” Oh ju-yoon” một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là …..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The Dungeon Master 47 27.05.2019 The Dungeon Master 46 27.05.2019 The Dungeon Master 45 25.05.2019 The Dungeon Master 44 23.05.2019 The Dungeon Master 43 23.05.2019 The Dungeon Master 42 18.05.2019 The Dungeon Master 41 16.05.2019 The Dungeon Master 39 12.05.2019 The Dungeon Master 38 12.05.2019 The Dungeon Master 37 12.05.2019 The Dungeon Master 36 12.05.2019 The Dungeon Master 35 12.05.2019 The Dungeon Master 34 12.05.2019 The Dungeon Master 33 12.05.2019 The Dungeon Master 32 12.05.2019 The Dungeon Master 31 12.05.2019 The Dungeon Master 30 12.05.2019 The Dungeon Master 29 12.05.2019 The Dungeon Master 28 12.05.2019 The Dungeon Master 27 12.05.2019 The Dungeon Master 26 12.05.2019 The Dungeon Master 25 12.05.2019 The Dungeon Master 24 12.05.2019 The Dungeon Master 23 12.05.2019 The Dungeon Master 22 12.05.2019 The Dungeon Master 21 12.05.2019 The Dungeon Master 20 12.05.2019 The Dungeon Master 19 12.05.2019 The Dungeon Master 18 12.05.2019 The Dungeon Master 17 12.05.2019 The Dungeon Master 16 12.05.2019 The Dungeon Master 15 12.05.2019 The Dungeon Master 14 12.05.2019 The Dungeon Master 13 12.05.2019 The Dungeon Master 12 12.05.2019 The Dungeon Master 11 12.05.2019 The Dungeon Master 10 12.05.2019 The Dungeon Master 9 12.05.2019 The Dungeon Master 8 12.05.2019 The Dungeon Master 7 12.05.2019 The Dungeon Master 6 12.05.2019 The Dungeon Master 5 12.05.2019 The Dungeon Master 4 12.05.2019 The Dungeon Master 3 12.05.2019 The Dungeon Master 2 12.05.2019 The Dungeon Master 1 12.05.2019