The Legend of Maian

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Ecchi , Fantasy , Manhwa , Romance .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhMột nữ phù thủy mạnh mẽ, Feicia Rand Philistin, đã cố gắng để chinh phục các quốc gia của Shurian. Dưới trướng cô là các sinh vật ma quỷ và 11 hiệp sỹ reger đã khủng bố và hủy diệt cả Shurian. Nhưng một Chiến binh đứng lên và nổi dậy chống lại sự áp bức và thống trị của cô. Người dân gọi anh ấy là Yongja Maian và cuối cùng anh đã phong ấn Feicia suốt 1000 năm. Một nghìn năm sau, Fenix Maian trong sai lầm lớn nhất của cuộc đời đã giải thoát cho Feicia ngay nghĩa địa của tổ tiên anh sau bao năm cố gắng gìn giữ phong ấn . Sau 1000 năm Feicia đã trở lại thế giới và mọi chuyện rắc rối bắt đầu…


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The Legend of Maian 75 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 74 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 73 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 72 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 71 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 70 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 69 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 68 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 67 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 66 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 65 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 64 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 63 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 62 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 61 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 60 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 59 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 58 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 57 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 56 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 55 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 54 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 53 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 52 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 51 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 50 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 49 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 48 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 47 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 46 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 45 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 44 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 43 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 42 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 41 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 40 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 39 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 38 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 37 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 36 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 35 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 34 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 33 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 32 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 31 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 30 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 29 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 28 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 27 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 26 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 25 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 24 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 23 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 22 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 21 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 20 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 19 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 18 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 17 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 16 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 15 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 14 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 13 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 12 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 11 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 10 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 9 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 8 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 7 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 6 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 5 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 4 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 3 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 2 [DAG] 6.10.2013 The Legend of Maian 1 [DAG] 6.10.2013