Thiên Tử Truyền Kỳ 1 – Cơ Phát Khai Chu Bản

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 1; Cơ Phát Khai Chu Bản

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Manhwa , Mystery , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 99 - Hoàn thành3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than.
Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương…

Nhóm dịch: Comicvn.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 163 truyenhay24h.com 9.03.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 162 truyenhay24h.com 6.03.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 160 truyenhay24h.com 28.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 159 truyenhay24h.com 24.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 158 truyenhay24h.com 24.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 157 truyenhay24h.com 17.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 156 truyenhay24h.com 15.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 155 11.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 154 11.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 153 11.02.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 152 31.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 151 27.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 150 27.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 149 20.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 148 20.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 147 20.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 146 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 145 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 144 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 143 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 142 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 141 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 140 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 139 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 138 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 137 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 136 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 135 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 134 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 133 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 132 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 131 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 130 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 129 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 128 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 127 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 126 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 125 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 124 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 123 14.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 122 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 121 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 120 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 119 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 118 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 117 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 116 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 115 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 114 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 113 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 112 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 111 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 110 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 109 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 108 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 107 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 106 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 105 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 104 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 103 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 102 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 101 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 100 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 99 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 99 8.03.2018 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 98 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 97 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 96 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 95 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 94 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 93 6.01.2016 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 92 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 91 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 90 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 89 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 88 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 87 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 86 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 85 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 84 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 83 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 82 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 81 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 80 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 79 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 78 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 77 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 76 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 75 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 74 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 73 31.12.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 72 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 71 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 70 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 69 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 68 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 67 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 66 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 65 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 64 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 63 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 62 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 61 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 60 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 59 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 58 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 57 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 56 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 55 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 54 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 53 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 52 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 51 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 50 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 49 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 48 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 47 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 46 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 45 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 44 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 43 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 42 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 41 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 40 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 39 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 38 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 37 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 36 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 35 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 34 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 33 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 32 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 31 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 30 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 29 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 28 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 27 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 26 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 25 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 24 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 23 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 22 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 21 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 20 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 19 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 18 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 17 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 16 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 15 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 14 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 13 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 12 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 11 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 10 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 9 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 8 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 7 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 6 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 5 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 4 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 3 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 2 11.03.2015 Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 1 11.03.2015