Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 60 - Đang tiến hành



Phần tiếp theo của Đại Chúa Tể Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần. Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 60 8.06.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 58 4.06.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 57 2.06.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 56 31.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 55 29.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 54 27.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 53 25.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 52 21.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 51 19.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 50 17.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 49 15.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 48 13.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 47 11.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 46 9.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 45 7.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 43 3.05.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 42 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 41 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 40 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 39 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 38 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 37 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 36 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 35 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 34 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 33 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 32 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 31 27.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 30 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 29 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 28 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 27 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 26 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 25 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 24 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 23 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 22 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 21 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 20 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 19 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 17 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 16 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 15 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 14 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 13 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 12 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 11 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 10 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 9 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 8 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 7 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 6 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 5 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 2 26.01.2019 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 1 26.01.2019