Truyền Nhân Atula Phần 3

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhTruyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần : Phần 1 : Nói về Kokono
Phần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu.
Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil )
P/S: TRUYỆN LÀM TỪ RAW NHẬT NÊN SẼ GIỮ NGUYÊN GỐC TÊN NHÂN VẬT
ví dụ :Tsukumo(tên gốc)= Kokono( NXB trẻ), AKIRA(tên gốc)= AKATSU( NXB trẻ),TOBITA(tên gốc)= TODATên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Truyền Nhân Atula Phần 3 78 8.09.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 72 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 71 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 70 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 69 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 68 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 67 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 66 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 65 14.06.2018 Truyền Nhân Atula Phần 3 64 26.12.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 63 26.12.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 62 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 61 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 60 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 59 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 58 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 57 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 56 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 55 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 54 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 53 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 52 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 51 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 50 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 49 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 48 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 47 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 46 3.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 45 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 43 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 42 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 41 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 40 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 39 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 38 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 37 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 36 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 35 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 34 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 33 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 32 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 31 2.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 30 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 29 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 28 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 27 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 26 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 25 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 24 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 23 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 22 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 21 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 20 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 19 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 18 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 17 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 16 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 15 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 14 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 13 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 12 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 11 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 10 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 9 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 8 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 7 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 6 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 5 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 4 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 3 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 2 1.11.2017 Truyền Nhân Atula Phần 3 1 1.11.2017