Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 145 - Đang tiến hànhMột ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy ‘Đạo hữu’ xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện…Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! ————————— Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung QuốcTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 145 31.12.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 114 17.08.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 113 15.08.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 112 13.08.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 111 12.08.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 110 14.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 109 12.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 108 10.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 107 8.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 106 6.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 105 4.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 104 2.06.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 103 31.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 102 29.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 101 27.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 100 25.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 99 23.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 98 21.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 97 19.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 96 17.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 95 15.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 94 13.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 93 11.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 92 9.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 91 7.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 90 5.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 89 3.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 88 1.05.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 87 29.04.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 86 27.04.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 85 25.04.2019 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 38 5.05.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 37 29.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 36 25.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 35 18.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 34 18.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 33 18.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 32 6.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 31 1.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 30 1.04.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 29 27.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 28 21.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 27 21.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 26 14.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 25 11.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 24 11.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 23 11.03.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 22 1.02.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 21 26.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 20 19.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 19 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 18 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 17 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 16 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 15 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 14 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 13 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 12 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 11 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 10 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 9 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 8 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 7 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 6 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 5 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 4 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 3 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 2 18.01.2018 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần 1 18.01.2018