UnOrdinary

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manhwa .

Chương mới nhất: 101 - Đang tiến hànhTóm tắt truyện unordinary: thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này
Nhóm dịch: UniqueTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng UnOrdinary 225 7.06.2018 UnOrdinary 101 10.10.2018 UnOrdinary 100 10.10.2018 UnOrdinary 99 10.10.2018 UnOrdinary 98 10.10.2018 UnOrdinary 97 10.10.2018 UnOrdinary 96 10.10.2018 UnOrdinary 95 10.10.2018 UnOrdinary 94 18.07.2018 UnOrdinary 93 4.07.2018 UnOrdinary 90 25.05.2018 UnOrdinary 89 25.05.2018 UnOrdinary 88 28.04.2018 UnOrdinary 87 25.05.2018 UnOrdinary 86 25.05.2018 UnOrdinary 85 23.04.2018 UnOrdinary 84 22.04.2018 UnOrdinary 83 21.04.2018 UnOrdinary 82 20.04.2018 UnOrdinary 81 4.03.2018 UnOrdinary 81 24.04.2018 UnOrdinary 80 1.03.2018 UnOrdinary 79 1.03.2018 UnOrdinary 78 1.03.2018 UnOrdinary 77 1.03.2018 UnOrdinary 76 16.12.2017 UnOrdinary 75 16.12.2017 UnOrdinary 74 16.12.2017 UnOrdinary 73 2.12.2017 UnOrdinary 72 2.12.2017 UnOrdinary 71 10.11.2017 UnOrdinary 70 10.11.2017 UnOrdinary 69 27.10.2017 UnOrdinary 68 27.10.2017 UnOrdinary 67 27.10.2017 UnOrdinary 66 27.10.2017 UnOrdinary 65 15.10.2017 UnOrdinary 63 2.10.2017 UnOrdinary 62 30.09.2017 UnOrdinary 61 30.09.2017 UnOrdinary 60 14.09.2017 UnOrdinary 59 23.08.2017 UnOrdinary 58 23.08.2017 UnOrdinary 57 27.07.2017 UnOrdinary 56 20.07.2017 UnOrdinary 55 13.07.2017 UnOrdinary 54 6.07.2017 UnOrdinary 53 30.06.2017 UnOrdinary 52 29.06.2017 UnOrdinary 51 29.06.2017 UnOrdinary 50 21.06.2017 UnOrdinary 50 29.06.2017 UnOrdinary 49 7.06.2017 UnOrdinary 49 29.06.2017 UnOrdinary 48 1.06.2017 UnOrdinary 48 29.06.2017 UnOrdinary 47 29.06.2017 UnOrdinary 46 17.05.2017 UnOrdinary 46 29.06.2017 UnOrdinary 45 28.04.2017 UnOrdinary 45 21.06.2017 UnOrdinary 44 28.04.2017 UnOrdinary 43 28.04.2017 UnOrdinary 42 6.04.2017 UnOrdinary 41 30.03.2017 UnOrdinary 40 25.03.2017 UnOrdinary 39 25.03.2017 UnOrdinary 38 25.03.2017 UnOrdinary 37 25.03.2017 UnOrdinary 36 25.03.2017 UnOrdinary 35 25.03.2017 UnOrdinary 34 25.03.2017 UnOrdinary 33 25.03.2017 UnOrdinary 32 25.03.2017 UnOrdinary 31 14.02.2017 UnOrdinary 30 12.02.2017 UnOrdinary 29 11.02.2017 UnOrdinary 28 11.02.2017 UnOrdinary 27 5.12.2016 UnOrdinary 26 5.12.2016 UnOrdinary 25 23.11.2016 UnOrdinary 24 23.11.2016 UnOrdinary 23 23.11.2016 UnOrdinary 22 23.11.2016 UnOrdinary 21 21.10.2016 UnOrdinary 20 21.10.2016 UnOrdinary 19 21.10.2016 UnOrdinary 18 21.10.2016 UnOrdinary 17 21.10.2016 UnOrdinary 16 21.10.2016 UnOrdinary 15 21.10.2016 UnOrdinary 14 21.10.2016 UnOrdinary 13 21.10.2016 UnOrdinary 12 21.10.2016 UnOrdinary 11 21.10.2016 UnOrdinary 10 21.10.2016 UnOrdinary 9 21.10.2016 UnOrdinary 8.2 17.05.2017 UnOrdinary 8.1 17.05.2017 UnOrdinary 8 21.10.2016 UnOrdinary 7.2 17.05.2017 UnOrdinary 7.1 17.05.2017 UnOrdinary 7 21.10.2016 UnOrdinary 6 21.10.2016 UnOrdinary 5 21.10.2016 UnOrdinary 4 21.10.2016 UnOrdinary 3 21.10.2016 UnOrdinary 2 21.10.2016 UnOrdinary 1 21.10.2016 UnOrdinary 21.10.2016