Võ Nghịch Cửu Thiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 56 - Đang tiến hànhTrong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Nghịch Cửu Thiên 56 26.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 55 24.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 54 22.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 53 20.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 52 18.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 52 18.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 51 16.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 50 14.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 49 12.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 48 10.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 47 8.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 46 6.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 45 4.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 44 31.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 42 29.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 42 30.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 41 28.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 40 27.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 39 27.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 38 25.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 37 23.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 36 21.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 35 19.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 34 17.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 33 15.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 32 13.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 31 11.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 30 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 29 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 28 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 27 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 26 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 25 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 24 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 23 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 22 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 21 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 20 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 19 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 18 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 17 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 16 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 15 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 14 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 13 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 12 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 11 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 10 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 9 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 8 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 7 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 6 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 5 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 4 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 3 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 2 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 1 10.03.2019