Võ Nghịch Cửu Thiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 144 - Đang tiến hànhTrong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Nghịch Cửu Thiên 144 24.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 143 22.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 142 20.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 141 18.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 140 16.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 139 14.05.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 137 10.04.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 136 8.04.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 135 6.04.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 133 2.04.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 131 29.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 130 27.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 129 25.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 128 23.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 127 21.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 126 19.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 125 17.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 124 15.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 123 13.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 122 11.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 121 9.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 120 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 119 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 118 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 117 1.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 116 28.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 115 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 114 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 113 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 112 20.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 111 18.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 110 7.03.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 109 14.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 108 14.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 107 14.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 106 8.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 105 6.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 104 4.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 103 2.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 102 2.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 101 29.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 100 2.02.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 99 25.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 98 23.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 97 21.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 96 19.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 95 17.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 94 15.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 93 13.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 92 11.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 91 9.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 90 7.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 89 19.07.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 89 5.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 88 19.07.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 88 3.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 87 19.07.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 87 1.01.2020 Võ Nghịch Cửu Thiên 86 19.07.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 86 30.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 85 28.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 84 26.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 83 24.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 82 22.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 81 20.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 80 18.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 79 16.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 78 14.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 77 12.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 76 10.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 75 8.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 74 6.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 73 4.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 72 2.12.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 70 28.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 69 26.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 69 26.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 68 24.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 67 22.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 66 20.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 65 18.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 64 16.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 63 14.11.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 62 4.10.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 56 26.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 55 24.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 54 22.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 53 20.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 52 18.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 52 18.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 51 16.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 50 14.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 49 12.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 48 10.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 47 8.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 46 6.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 45 4.05.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 44 31.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 42 29.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 42 30.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 41 28.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 40 27.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 39 27.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 38 25.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 37 23.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 36 21.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 35 19.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 34 17.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 33 15.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 32 13.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 31 11.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 30 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 29 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 28 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 27 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 26 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 25 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 24 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 23 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 22 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 21 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 20 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 19 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 18 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 17 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 16 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 15 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 14 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 13 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 12 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 11 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 10 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 9 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 8 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 7 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 6 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 5 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 4 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 3 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 2 10.03.2019 Võ Nghịch Cửu Thiên 1 10.03.2019