Võ Thần Chúa Tể

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 207 - Đang tiến hànhThiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Chúa Tể 207 17.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 206 16.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 205 15.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 204 11.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 203 10.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 202 9.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 201 3.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 200 2.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 199 1.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 198 27.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 197 26.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 196 25.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 193 20.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 192 14.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 191 13.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 190 12.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 189 7.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 188 6.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 187 1.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 187 1.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 186 30.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 185 27.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 184 26.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 183 22.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 182 20.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 180 16.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 179 15.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 178 14.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 177 13.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 176 12.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 174 10.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 173 9.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 172 9.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 171 30.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 169 30.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 169 25.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 168 25.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 167 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 166 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 166 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 165 20.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 164 19.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 163 15.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 162 14.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 159 10.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 158 6.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 157 4.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 156 31.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 155 29.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 154 25.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 153 23.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 152 21.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 151 17.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 150 17.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 149 14.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 148 12.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 147 9.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 146 6.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 145 4.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 144 2.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 143 30.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 142 27.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 141 25.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 140 23.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 139 21.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 138 19.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 137 16.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 136 16.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 135 11.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 134 9.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 133 6.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 132 2.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 131 31.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 130 26.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 129 22.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 128 18.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 127 15.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 126 11.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 125 7.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 124 4.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 123 2.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 122 28.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 121 27.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 120 25.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 119 24.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 118 23.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 117 21.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 116 18.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 114 17.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 113 11.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 112 7.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 111 5.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 110 2.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 109 30.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 108 28.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 107 23.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 106 21.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 105 16.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 104 12.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 103 9.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 102 6.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 101 5.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 100 2.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 98 25.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 97 23.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 96 18.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 94 3.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 93 31.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 92 26.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 91 24.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 90 24.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 89 18.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 88 12.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 87 10.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 86 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 85 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 84 1.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 83 28.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 82 25.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 81 20.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 80 17.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 79 15.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 77 10.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 76 8.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 75 6.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 74 3.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 73 1.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 72 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 71 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 70 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 69 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 68 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 67 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 66 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 65 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 64 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 63 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 62 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 61 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 60 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 59 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 58 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 57 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 56 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 55 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 54 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 53 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 52 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 51 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 50 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 49 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 48 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 47 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 46 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 45 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 44 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 43 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 42 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 41 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 40 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 39 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 38 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 37 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 36 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 35 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 34 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 33 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 32 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 31 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 30 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 29 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 28 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 27 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 26 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 25 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 24 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 23 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 22 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 21 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 20 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 19 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 18 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 17 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 16 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 15 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 14 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 13 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 12 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 11 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 10 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 9 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 8 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 7 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 6 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 5 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 4 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 3 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 2 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 1 26.11.2017