Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhChuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận.« tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp »« Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp »« thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp »« Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm »Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió.Ngàn năm sau, tu chân giới một đời đổi một đời.Khi Tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần bất quá cũng như vậy!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 46 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 45 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 44 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 43 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 42 21.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 38 4.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 37 4.11.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 36 25.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 35 25.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 30 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 29 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 28 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 27 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 26 20.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 25 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 24 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 23 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 22 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 21 18.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 15 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 14 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 13 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 12 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 11 12.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 10 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 9 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 8 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 7 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 6 11.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 5 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 4 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 3 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 2 10.10.2022 Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 1 10.10.2022